Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chức năng:
Khoa Chẩn đoán hình ảnhh là khoa cận lâm sàng có chức năng thực hiện các công việc siêu âm chẩn đoán, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc tổ chức thực hiện các hoat động tại khoa.

Nhiệm vụ:
– Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh để giúp lâm sàng chẩn đoán bệnh, theo dõi bệnh và thực hiện  một số thủ thuật khác.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các máy móc, trang thiết bị.
– Thực hiện công tác đào tạo cho nhân viên trong khoa và tuyến dưới.
– Tham gia nghiên cứu khoa học.
– Tham gia chỉ đạo tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *