Phòng Quản lý chất lượng

Chức năng – nhiệm vụ:
1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng;
2. Xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng trong bệnh viện;
3. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm hỗ trợ, giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng;
4. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện để xác định thực trạng, vấn đề tồn tại, ưu tiên, giải pháp và giúp xây dựng các công việc cụ thể  nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. Bao gồm kế hoạch kinh phí cho các hoạt động và các nguồn lực khác.
5. Xây dựng mục tiêu chất lượng và bộ chỉ số chất lượng bệnh viện với kết quả đầu ra cụ thể có thể lượng giá được.
6. Xây dựng bảng kiểm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện và tổ chức đánh giá.
7. Hướng dẫn các thành viên của mạng lưới xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với từng Khoa, phòng. Mỗi Khoa,phòng đưa ra ít nhất một mục tiêu và một kết quả đầu ra cụ thể phù hợp với kế hoạch cải tiến chất lượng chung của bệnh viện.
8. Thẩm định các qui trình và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
9. Tiến hành đo lường, giám sát toàn bộ các chỉ số chất lượng
10. Đánh giá và công bố định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể của từng Khoa, phòng.

Phương thức hoạt động:
1. Họp định kỳ: mỗi năm họp 4 kỳ do chủ tịch hội đồng triệu tập
2. Họp bất thường do giám đốc yêu cầu
3. Nội dung họp:
– Thư ký và các đơn vị liên quan trình bày trước hội đồng những nội dung cần tư vấn, trao đổi
– Hội đồng tham luận, phân tích và đề xuất ý kiến để giám đốc xem xét quyết định
– Thư ký hội đồng có trách nhiệm ghi biên bản và biên bản được thông qua hội đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *