Bảng tổng hợp kết quả chung kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020

STT PHẦN,  MỤC  VÀ  SỐ  LƯỢNG  CÁC TIÊU CHÍ Số lượng tiêu chí đạt
các mức:
Điểm trung bình Số TC áp dụng
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
A HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) 0 0 6 12 1 3.74 19
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn NB (6) 0 0 3 3 0 3.5 6
A2. Điều kiện cơ sở vật chất (5) 0 0 2 3 0 3.6 5
A3. Điều kiện chăm sóc người bệnh (2) 0 0 0 1 1 4.5 2
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) 0 0 1 5 0 3.83 6
B PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC (14) 0 1 6 6 1 3.50 14
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực (3) 0 1 2 0 0 2.67 3
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) 0 0 0 3 0 4 3
B3. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc (4) 0 0 2 1 1 3.75 4
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) 0 0 2 2 0 3.5 4
C HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) 0 5 13 17 0 1.40 35
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) 0 0 1 1 0 3.5 2
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) 0 0 0 2 0 4 2
C3. Công nghệ thông tin y tế (2) 0 0 2 0 0 3 2
C4. Kiểm soát nhiễm khuẩn (6) 0 0 2 4 0 3.67 6
C5. Chất lượng lâm sàng (5) 0 0 4 1 0 3.2 5
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc (3) 0 1 0 2 0 3.33 3
C7. Dinh dưỡng và tiết chế (5) 0 3 1 1 0 2.6 5
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) 0 1 0 1 0 3 2
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) 0 0 1 5 0 3.83 6
C10. Nghiên cứu khoa học (2) 0 0 2 0 0 18 2
D CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) 0 1 7 2 1 3.27 11
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến (3) 0 0 1 1 1 4 3
D2. Phòng ngừa sự cố và khắc phục (5) 0 1 3 1 0 3 5
D3. Đánh giá, đo lường, cải tiến (3) 0 0 3 0 0 3 3
E TIÊU CHÍ CHUYÊN KHOA (4) 0 0 2 2 0 3.50 4
E1. Tiêu chí sản khoa (3) 0 0 1 2 0 3.67 3
E2. Tiêu chí nhi khoa (1) 0 0 1 0 0 3 1
E SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT CÁC MỨC & TỔNG SỐ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 0 7 34 39 3 3.433 90
E TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%) & ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG 0.00 7.78 37.78 43.33 3.33 3.433 100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *