Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý IV 2018

Theo Hướng dẫn tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quyết định số 6859 QĐ-BHYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế, phòng QLCL Tổ chức khảo sát sự hài lòng người bệnh

1: Thời gian khảo sát: quý 4 năm 2018.

2: Số lượng khảo sát

– Số phiếu phát ra: 100 phiếu

+ Sản: 90

+ Sơ sinh: 11

– Số phiếu thu về: 100 phiếu

+ Sản: 90

+ Sơ sinh: 11

3: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú chung toàn viện.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh: 79.06%

– Mức độ  hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí như sau:

4: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú theo khoa.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh:

+ Khoa Sản: 79.4%

+ Khoa Sơ sinh: 79.8%

5. Nhận xét:

–  Những tiêu chí đạt mức độ hài lòng thấp  tập trung tại tiêu chí C – cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

– Tiêu chí đạt mức dộ hài lòng thấp nhất là tiểu mục c18: Môi trường trong khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

– Nguyên nhân của những tồn tại này:

+ Cơ sở hạ tầng bệnh viện đã cũ, các khoa phòng nhất là khu vực vệ sinh cho người bệnh và người nhà.

+ Chưa có khu căng tin của bệnh viện phục vụ người bệnh và người nhà.

+ Khuôn viên bệnh viện thiết kế cũ, xuống cấp

–  Chúng tôi xin được đề xuất một số giải pháp sau:

+ Xây dựng khoa dinh dưỡng, khu căng tin phục vụ bệnh nhân và người nhà

+ Sửa chữa, nâng cao hệ thống nhà vệ sinh cho người bệnh và người nhà./.

 

                                                           Bùi Thị Hương PHÒNG QLCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *