Khảo sát sự hài lòng người bệnh quý II

  1. Thời gian khảo sát: Qúy II năm 2021
  2. Đại điểm: Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Sản – Nhi
  3. Số phiếu khảo sát: 100 phiếu
  4. Kết quả chung: Tỉ lệ hài lòng người bệnh quý II/2021 là 78.9% tăng so với quý I/2021 là 75.8%.. Sơ đồ biển báo đầy đủ rõ ràng thuận tiện cho người bệnh và người bệnh dẽ hiểu dẽ tìm đáp ứng được 98.8%. Bên cạnh đó việc chờ đọi kết quả xét nghiệm chiếu chụp chưa đáp ứng được mong đợi của người bệnh 68.4%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *